Mål og indholdsbeskrivelse
 for vores SFO 
Den Blå Æske
                        
                      
 
                                                        
 
 
SFO ”Den Blå Æske” ved Ansager Skole har til huse i den gamle charmerende inspektørbolig som er beliggende i skolegården – naturligvis tæt ved skolen, og med direkte forbindelse til indskolingens lokaler.
 Dette giver os optimale rammer både indendørs og udendørs med legeplads, boldbaner og egen gammel have med store træer, buske og køkkenhave.
                            
Lysten, legen og børnefællesskabet er afsættet for aktiviteter og sætter dagsordenen hos os.
 
  I ”Den Blå Æske” har vi en meget stor bevidsthed om, at børnene er hos os i deres frie tid. Derfor vægter vi højt, at børnene har medbestemmelse og indflydelse på deres hverdag hos os. Børnene skal have mulighed for at træffe frie valg mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter. De kan slappe af, være sammen med andre i fællesskab på tværs af alderstrin og deltage i de aktiviteter der tilbydes. Vores SFO skal være et lære- og værested, hvor barnet kan udvikle sig, bevare nysgerrigheden og lysten til at lære og lege.
 Huset er funktionsopdelt og med de alsidige værksteder 
vi tilbyder, forsøger vi at skabe rum for børnenes forskellige interesser og måder at udtrykke sig på.
 SFO er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor der sikres fælles fokus på barnets udvikling og trivsel.
 Vi har et tæt samarbejde med børnehaven omkring overgangen fra børnehave til skole/SFO.
 
 Personalet i ”Den Blå Æske” har udarbejdet et børnesyn – hvorfra vi træffer vores valg. Med vores børnesyn og den kommunale mål- og indholdsbeskrivelse som baggrund, har vi udarbejdet beskrivelse af vores fokuspunkter. Som vores børnesyn viser, er vi bevidste om og opmærksomme på de mange vinkler i vores pædagogiske virke. Børn er forskellige, de lærer og agerer forskelligt og har forskellige erfaringer med livet , det er meget afgørende at barnet mødes af anerkendende voksne som reflekter over egen praksis.
 Dette stykke papir er udover en synliggørelse af vores pædagogiske virke overfor forældre og kommunale instanser – også tænkt som et stykke arbejdspapir til personalet i ”Den Blå Æske”. Det er udviklet på en pædagogisk weekend hvor personalet både rent praktisk, men også ideologisk, har arbejdet med de beskrevne fokuspunkter. Vi har derfor udviklet en mappe med gode ideer til opnåelse af hvert punkt – eks. hvordan vi i hverdagen styrker legen, som vi finder værdifuld for vores børn. Vi har valgt ikke at nedskrive disse ideer i dette stykke papir. I stedet er ide-mappen på som punkt til hvert p-møde ,og  vi har forpligtet os på, at bruge ideer fra mappen. På denne måde er ”Mål og indholdsbeskrivelsen” blevet et godt arbejdsredskab, som vi alle i personalegruppen føler ejerskab over, som er udviklet af den aktuelle personalegruppe og tilpasset netop den børnegruppe som er i huset.
 Vi stræber efter at redigere og udvikle nye ideer hvert år på p- weekend.
 
 
 
 
 
 
Vores børnesyn
 
 
Barnet er et socialt væsen, som for at
udvikle sine kompetencer i positiv retning,
frem for alt er afhængig af et trygt,
forudsigeligt og alligevel udfordrende miljø.
 
Barnet er dybt afhængigt af sine
relationer til familie, venner og andre
som omgiver det. Mærker og udvikler
derigennem egne styrker og vigtigheden af,
at være en del af et fællesskab.
 
Barnet har ret til at være omgivet af voksne,
som er nærværende,
ansvarsbevidste og opmærksomme på at
børn er forskellige.
 
     
 
 
Personalet i ”Den Blå Æske”
 
 
 
 
                                       
                                       
Forældre samarbejde
.. vi skal arbejde sammen om børnenes trivsel
 
 Vi skal samarbejde på et anerkendende og ligeværdigt grundlag. Vi er gensidigt forpligtede til at informere om forhold, der har betydning for barnets trivsel.
Forældrene inddrages i børnenes SFO liv. Der tages udgangspunkt i, at der arbejdes sammen om børnenes trivsel, og at der tænkes forbyggende.
 
Informationer om dagligdagen formidles via nyhedsbreve og hilsner på Forældreintra.
 
Vi deltager i skole-hjem-samtaler i bhv. Klasse, 1. kl. og 2. kl. Udover det tilbyder vi selvfølgelig samtaler, i det omfang vi vurderer det nødvendigt.
 
Vi inviterer til forældre-kaffe, hvor vi viser billeder af børnenes hverdag. Vi bruger denne dag fotos og fortællinger til at dokumentere vores hverdag og praksis. Derudover  inviterer vi forældrene til morgenkaffe efter den årlige overnatning.
 
Vi er bevidste og opmærksomme på at være imødekommende når forældrene kommer i huset og plejer vores samarbejde ved kontakten i garderoben i haven m.v.
 
              
 
Personlige og sociale kompetencer
SFO´en er et vigtigt væksthus for den personlige udvikling – et sted hvor barnet kan drømme om og tage hul på lovende muligheder i fremtiden sammen med andre børn og voksne. …
 
Børn har brug for at udfolde sig, afprøve og udvikle deres potentialer. Vi skal  skabe rum for denne udvikling og være opmærksom på  at styrke selvtillid og selvværd.
Børnene skal lære at tackle forskellige følelser. De skal opnå forståelse af det sociale samspil, udvikle og vedligeholde venskaber.
Børnene skal mærke egne grænser, sige til og fra og på samme tid indgå som en social del af det større fællesskab der gør verden sjov og udfordrende at være i.
Børnene skal møde og føle tillid og tryghed .
Børnene skal være aktive deltager i demokratiske projekter. Vi skal skabe mulighed for, at børnene oplever selv sig som værdifulde deltagere i og medspillere af et socialt og kulturelt fællesskab,
 
                                             
Leg
..legen har værdi i sig selv, fordi den er så rig på udvikling og læring.
 
Vi er bevidste om at legen har værdi i sig selv, fordi det er barnets mest oplagte rum til at udvikle selvbestemmelse. I legen lærer barnet en masse om sig selv , hinanden og verden. Vi er opmærksomme på at inspirere og udvide børnenes legemuligheder ved pædagogiske aktiviteter – som ligger enten før eller i forlængelse af en leg.
  
Legen  udvikler og styrker sociale relationer. Barnet lærer at udvikle forhandlingsevner, samarbejdsevner og organisationsevner. Legen styrker evnen til at eksperimentere og drage erfaringer heraf.
 
 
 
Krop og bevægelse
.. vi skal sikre børn en sund og aktiv hverdag og udvikle sunde bevægelsesvaner.
 
 
  Vi er derfor opmærksomme på at give børnene mulighed for, at opleve glæden ved, og lysten til at bevæge sig. Glæden og lysten opstår i leg eller aktiviteter hvor børn oplever tryghed, motivation og udfordringer der giver mulighed for fordybelse og mestringsfølelse.
Vi er bevidste om at det er sjovt at bevæge sig på mange forskellige niveauer,
og at der er udfordringer for alle børn. Vi skal vælge aktiviteter  der fremmer børnenes motorik og fysiske aktivitetsadfærd.
Vi skal styrke børnenes udholdenhed.
Være bevidste om at bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen.
Vi skal arbejde målrettet med fysiske aktiviteter,der inkluderer alle børn.
 
 
                                           
Lektiestøtte
 
 Efter aftale med forældrene, opfordrer vi børnene til at lave lektier i SFO. (Lektiestøtten er på forældre lignende vilkår og forældrene har ansvaret for barnets lektier).
 
 Blæksprutten sørger for en hyggelig stemning i køkkenet hvor der er plads og ro til at lave lektier sammen med store og små kammerater.
 
                     
Børn med særlige behov
 
Børn med særlige behov og forudsætninger af fysisk, psykisk eller social karakter skal sikres udvikling og passende udfordringer i SFO ved , at der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang med særlig fokus på inklusion.
 I samarbejde mellem undervisnings og fritidsdelen udarbejdes handleplaner ud fra LP-modellen. Der foretages pædagogiske tiltag og evalueres herpå.
 Der forudsættes et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og andre relevante fagpersoner, samt et specielt tæt samarbejde både i forhold til det enkelte barn, og i forhold til det enkelte barn,og i forhold til at udvikle redskaber.
 
 
Dokumentation og evaluering.
 
 Dokumentation og evaluering går hånd i hånd og er vigtige i forhold til arbejdet med mål og indholdsbeskrivelse og pædagogisk praksis. Det er genem evaluering, der opstår ny viden om egen praksis og barnets udvikling, og det er her vi bliver opmærksomme på om vi går den rigtige vej eller om der skal foretages nye tiltag.
 
Ordet dokumentation kan forklares som ”at føre bevis”. At dokumentere noget er en måde at synliggøre praksis på.
 
 Evaluering  er at værdisætte noget. Evaluering bygger på dokumentation af praksis og viser om et mål er nået, og om indsatsen har virket.
 
Der er rigtig mange måder at dokumentere og evaluere på. Skolen står foran en struktur ændring som træder i kraft fra skoleåret 2013/14. i I denne forbindelse vil der udvikles og benyttes nye evalueringsmetoder. For at styrke den ”røde tråd” i vores samarbejde omkring børnene ,vil vi også benytte den valgte evalueringsmetode og den bliver derefter skrevet til dette dokument.
 
 
 
Foråret2013